Skogsarbeid Nannestad Almenning

Skogsarbeid Nannestad Almenning

Publisert
Det vil de neste månedene komme frem mye tømmer til vegen som går langs nordsiden av Bjertnessjøen i Nannestad Almenning. Flere hogstmaskiner vil være i drift, både med tynning og flatehogst.
Vi må få be om at det vises stor forsiktighet i området med store maskiner, tømmerbiler og tømmerlunner (tømmer liggende i hauger på veikant i påvente av transport). Oppnå øyekontakt med maskinførerne om dere må passere maskinene. Det beste er å holde god avstand. Klatring og rasting på tømmerlunner er strengt forbudt.
Det vil i perioder ligge tømmer i de merkede blåstiene i området. Dette er for å unngå at lastbæreren kjører i og ødelegger stiene. Lastbærerne kjører da ved siden av stiene og tar med seg tømmeret som ligger der.
En av maskinene skal tilnærmet 100 % kun gå på hogst av vrifuru (Pinus Contorta/Latifolia). Et nordamerikanske treslag som ble plantet tidlig på 1980-tallet, men som dessverre ikke har gitt ønsket produksjon.
Treslaget ble plantet pga artens motstandsdyktighet mot soppen snøskytte og beskjedne krav til jordsmonn. Desverre er kvaliteten på tømmeret så elendig at alt går til massevirke (papir). Ikke noe holder kvaliteten til sagtømmer (planker). Skogen hogges derfor nå på tross av lav alder. Ny stedegen granskog vil bli plantet. Et godt eksempel på at å innføre nye arter i norsk natur ikke er spesielt bra.