Bruksrettsytelser

Bruksrettsytelser

Nye retningslinjer for utbetaling av bruksrettsytelser

Bygdeallmenning

Bygdeallmenning er allmenning hvor eiendomsretten tilligger minst halvparten av de jordbrukseiendommer som fra gammel tid har bruksrett i allmenningen.

Allmenningene reguleres gjennom Lov om bygdeallmenninger med tilhørende rundskriv og Bruksregler for den enkelte allmenning. Forvaltningen av en bygdeallmenning ligger til et valgt styret som representerer både eier og bruksrettsinteressene. Dette gjelde dog ikke på statsallmenning grunn hvor bygdeallmenningen forvalter de skoglige ressurser. I slike tilfeller, som eks. Gjerdrum Almenning og deler av Ullensaker Almenning er det et styre som forvalter de skoglige ressurser etter Lov om bygdeallmenninger, et fjellstyre som forvalter jakt, fiske og beiterettigheter og staten som forvalter grunnen. Årsmøtet i ei bygdeallmenning har kun myndighet ved valg av styre, utover dette tilligger all myndighet til styret i den enkelte allmenning.

Forvaltningen skal ha som alminnelig siktemål å opprettholde allmenningen som en fellesressurs for de eiendomsberettigede og bruksberettigede, og dernest til beste for bosetting, næringsvirksomhet, naturmiljø og friluftsliv ellers i det bygdelag allmenningen ligger til.

Bruksrett

Bruksrett i bygdeallmenning ligger til jordbrukseiendommer innen det bygdelag som fra gammel tid har utøvd bruksrett i allmenningen. Med jordbrukseiendommer forstås eiendommer som etter dyrket areal, beliggenhet, bebyggelse og bruk har karakter av jordbruk.

Eier av eiendom med tilliggende bruksrett kan bare utøve retten til dekning av eiendommens behov ved jordbruksmessig drift. Retten skal kunne utøves på en måte som til enhver tid er i samsvar med rasjonell bruk, og som er naturlig etter tiden og forholdene.

I praksis vil den bruksberettigede eiendom ha gitte rettigheter innenfor følgende områder, i henhold til Lov om bygdeallmenninger og Bruksreglene for den enkelte allmenning.

  • Virkesrett (uttak av tømmer til trelast som nyttes på eiendommen)
  • Rett til beite, seter og dyrkingsjord
  • Jakt og fiskerett

Lov om bygdeallmenninger, 1992
Reglene om administrasjon, bruksrett og valg m.m. 2014
Retningslinjer for bruksrettsutøvelse, 2006

Manntallsbrev

Mantallsbrev