Tynning på Nordåsen ved Vikkelihytta

Tynning på Nordåsen ved Vikkelihytta

Publisert

Bjerke Almenning skal de kommende dagene tynne granskog fra parkeringen ved Vikkelihytta og opp mot Engersetra. Lia er bratt, og muligheter for driftsveger for å få ut tømmeret få. Vi må derfor kjøre hogstmaskin og lastbærer i blåstien (avmerket med oransj stiplet linje i kart). Blåstien her er opprinnelig en driftsveg for skogbruket. Det er mange år mellom hver gang vi må kjøre her. Stien vil bli noe rufset fremmover, men vi vil utbedre evt. kjøreskader etter endt drift slik at stien igjen kan benyttes.

Tømmeret som hogges vil legges opp på parkeringen, det er uhyre viktig at ingen raster eller leker på disse tømmerhaugene. Det medfører fare for liv og helse. Det er også viktig at dere som er på tur søker øyekontakt med maskinføerern dersom dere skal gjennom området under hogsten. Sikkerhetsavstanden er for øvrig 90 meter til maskinene.

Tynning vil si å ta ut en liten andel av trærne for å frigjøre plass til de trærne vi ønker med videre i skogen. Til dette benytter vi små maskiner. Skadene på gjennstående skog og terreng (herunder stier) vil med det reduseres til et minimum.

God tur!